Bạn có thể đọc sách Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Tác Phẩm Hồ Chí Minh PDF online hoàn toàn miễn phí và tải sách về định dạng PDF theo hướng dẫn bên dưới.

Tìm Sách Bạn Đọc Tại Đây

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Tác Phẩm Hồ Chí Minh PDF 

Đọc Sách Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Tác Phẩm Hồ Chí Minh PDF

image

image

image

image

image

image

image

Nâng Cao Chất Lượng Dạy Học Tác Phẩm Hồ Chí Minh

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Nâng cao chất lượng dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất nêu một số vấn đề lý luận chung về dạy học tác phẩm Hồ Chí Minh; Phần thứ hai giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh (như: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường kách mệnh, Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Tuyên ngôn độc lập…). Trong mỗi tác phẩm, các tác giả xác định mục tiêu dạy học tác phẩm (năng lực, phẩm chất), hoàn cảnh ra đời và bố cục của tác phẩm, nội dung cơ bản của tác phẩm, giá trị của tác phẩm và một số câu hỏi ôn tập, củng cố…

0977.570.006